INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Informacija apie duomenų valdytoją

UAB „Judesio prisilietimas“, juridinio asmens kodas 305691400, registruota Girulių g. 10-201, LT-12112 Vilnius, buveinės adresas Kauno g. 4, LT-01310 Vilnius, (toliau – Sveikatingumo klinika), elektroninis paštas [email protected], telefono numeris +37069246711.

Šiuo Jus informuojame, kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai Jūs pateikiate savo asmens duomenis paslaugų Sveikatingumo klinikoje teikimo tikslais (toliau visos Sveikatingumo klinikos teikiamos paslaugos – Paslaugos). 

Sveikatingumo klinika asmens duomenis tvarko vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau BDAR)) ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai, tvarkomi asmens duomenys 

  Paslaugų teikimo tikslu tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, amžius, asmens kodas, biorezonansinio tyrimo metu gaunami duomenys apie Jūsų sveikatą. 

  Tiesioginės rinkodaros tikslu, priklausomai nuo Jūsų pažymėto pasirinkimo, Sveikatingumo klinika tvarkys tokius Jūsų duomenis:  vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.

Jūsų asmens duomenys, reikalingi Paslaugų teikimui, yra tvarkomi siekiant įvykdyti sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas). Jūsų ypatingieji asmens duomenys apie sveikatą tvarkomi sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tikslu (BDAR 9 straipsnio 2 dalies h punktas). 

  Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas). 

  Duomenų atskleidimas tretiesiems asmenims 

  Sveikatingumo klinika duomenis atskleidžia tretiesiems asmenims, kad būtų užtikrintas tinkamas Paslaugų teikimas Jums. Jūsų asmens duomenys gali būti atskleisti Sveikatingumo klinikos darbuotojams, Paslaugų teikėjams, tiekėjams, subrangovams, jei tai pagrįstai reikalinga šiame pranešime nurodytais asmens duomenų tvarkymo tikslais. 

Sveikatingumo klinika gali perduoti asmens duomenis tretiesiems asmenims, kai: 

  ·        Informaciją privaloma atskleisti pagal įstatymus; 

  ·        Kai tai būtina siekiant suteikti Paslaugas; 

  ·        Asmens duomenis privaloma atskleisti siekiant apginti Sveikatingumo klinikos teises ir teisėtus interesus; 

  ·      Kai trečiasis asmuo Sveikatingumo klinikai / klinikoje teikia buhalterinės apskaitos, administravimo, sveikatos priežiūros ar kitokias paslaugas. Šiuo atveju Sveikatingumo klinika įsipareigoja užtikrinti, kad trečiosios šalys saugotų asmens duomenis taip pat, kaip juos sauga Sveikatingumo klinika. 

Sveikatingimo klinika neperduoda asmens duomenų trečiosioms šalins, esančioms už ES ar EEE ribų.

Duomenų tvarkymo terminai 

 Biorezonansinių ir kitų tyrimų duomenys yra Jums išsiunčiami Jūsų nurodytu elektroniniu paštu nedelsiant po tyrimo atlikimo. Šie duomenys yra tvarkomi Sveikatingumo klinikoje bei sunaikinami po 5 metų po paskutinio Jūsų apsilankymo Sveikatingumo klinikoje. 

 Apskaitos dokumentai yra sunaikinami praėjus 10 metų nuo Paslaugų suteikimo. 

Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkysime tol, kol galios Jūsų sutikimas arba neišreikšite nesutikimo toliau gauti siunčiamus pranešimus, tačiau ne ilgiau kaip 5 metus.

Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu 

  Jūsų asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu tik esant Jūsų aiškiai išreikštam sutikimui. Esant tokiam Jūsų sutikimui, Jūsų nurodytais kontaktais gali būti siunčiami naujienlaiškiai, pasiūlymai apie prekes ir paslaugas, nuolaidas, kvietimai į renginius ir kita panašaus pobūdžio informacija. Sutikimą dėl minėtų pranešimų siuntimo galima atšaukti žemiau šioje Informacijoje nustatyta tvarka. 

Sutikimo atšaukimas 

Sutikimas dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodamos tikslais gali būti atšauktas bet kuriuo metu, pranešus apie tai elektroniniu paštu [email protected] arba telefonu +37069246711, o taip pat paspaudus rinkodaros pranešime pateiktą nuorodą.

Duomenų subjekto teisės 

  Jūs turite šias teises, kurias Sveikatingumo klinika įsipareigoja įgyvendinti teisės aktų nustatyta tvarka: 

  ·        Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie tvarkomi Sveikatingumo klinikoje; 

  ·        Teisė reikalauti ištaisyti Sveikatingumo klinikos turimų duomenų netikslumus arba papildyti neišsamius asmens duomenis; 

  ·        Teisė reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus („teisė būti pamirštam“); 

  ·        Teisė reikalauti, kad Sveikatingumo klinika apribotų asmens duomenų tvarkymą; 

  ·        Nepateikti savo asmens duomenų, tačiau tokiu atveju Jums nebus atliekamas biorezonansinis ar kiti tyrimai; 

  ·        Atšaukti savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (tiesioginės rinkodaros tikslais). 

  Norėdami įgyvendinti savo teises, turėtumėte kreiptis į Sveikatingumo kliniką aukščiau nurodytu elektroniniu paštu ar telefonu. Jūsų prašomą informaciją suteiksime nemokamai per vieną mėnesį.

Skundai 

Jei manote, kad netinkamai tvarkome Jūsų asmens duomenis ar netinkamai įgyvendiname Jūsų teises, visų pirma turėtumėte kreiptis į Sveikatingumo kliniką. Nesklandumus esame pasirengę išspręsti draugiškai. Tačiau nepavykus, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ([email protected]), kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

-------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                         Vardas, pavardė, parašas, data

SUTIKIMAS DĖL TIESIOGINĖS RINKODAROS

Sutinku, kad UAB „Judesio prisilietimas“, juridinio asmens kodas 305691400, registruota Girulių g. 10-201, LT-12112 Vilnius, buveinės adresas Kauno g. 4, LT-01310 Vilnius, tvarkytų mano vardą, pavardę bei kontaktinius duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, t.y. teiktų pasiūlymus prekėms ir paslaugoms, siųstų bendro pobūdžio pranešimus, priminimus, naujienlaiškius, kvietimus į renginius ir kt.

Sutinku 
Nesutinku

-------------------------------------------------------------

 Vardas, pavardė, parašas, data

Krepšelis

Krepšelis tuščias.